سایز پیتزا

ســس

پنیــــر

گوشـــت

سبزیــجات

تزئینات

نوع بـرش: پنیر تزئین:

پیتزای شما آمادست!

قیمت پیتزا: 0 تومان
pitzam | پیتزام